Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kruidhof naamborden. Door het plaatsen van een bestelling op de site accepteert de klant deze voorwaarden.

1.2 Kruidhof naamborden heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Kruidhof naamborden zijn vrijblijvend en Kruidhof naamborden behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kruidhof naamborden.

2.3 De administratie van Kruidhof naamborden geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Kruidhof naamborden verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Kruidhof naamborden verrichte leveringen. Kruidhof naamborden erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.4 De orderbevestiging vermeldt de volgende informatie:

De omschrijving en het aantal van het product, de prijs, klantgegevens, en betaalgegevens.

Artikel 3 levering en levertijden

3.1 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

3.2 Het product zal binnen 5 werkdagen verstuurd worden na ontvangst van u betaling.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen voor de producten zijn in euro's, en inclusief BTW en inclusief verpakkingsmateriaal.

4.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie via Kruidhof naamborden genoemde betalingswijzen op het moment dat bestellingen voor de klant worden verwerkt.

4.3 Bij het niet nakomen van betaling is Kruidhof naamborden gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Kruidhof naamborden is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als van een omstandigheid, die niet te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring,een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging of niet meer tijdig leveren door leveranciers.